DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Inspekce kvality sociálních služeb

 

Inspekcí kvality poskytování sociálních služeb se rozumí systematické ověřování a hodnocení postupů a metod užívaných při poskytování sociálních služeb.

 

Postupy, metody a jejich výsledky jsou při inspekci srovnávány se standardy kvality sociálních služeb jako obecně uznávanými postupy a metodami při poskytování sociálních služeb s přihlédnutím k ekonomickým možnostem.

 

Inspekci provádějí právnické osoby a fyzické osoby na základě akreditace udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to u registrovaných sociálních služeb.

 

Splní-li poskytovatel stanovené podmínky, dostane osvědčení o kvalitě poskytování sociálních služeb. Výsledek se zapíše do registru poskytovatelů služeb.

 

Při neplnění stanovených podmínek a zjištěných nedostatcích stanoví inspekce sankce, které počínají okamžitým prokazatelným zajištěním nápravy, zahrnují vysoké finanční postihy, v krajním případě může být poskytovateli odebrána registrace. Z čehož vyplývá zánik možnosti žádat o poskytování státních dotací a může v důsledku znamenat zánik sociální služby.

 

Ustanovení k inspekcím poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách
§ 97

 1. Inspekci poskytování sociálních služeb (dále jen "inspekce") provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů sociálních služeb uvedených v § 84
  1. krajský úřad, s výjimkou uvedenou v písmenu b),
  2. ministerstvo u poskytovatelů sociálních služeb, vůči nimž kraj vykonává funkci zřizovatele nebo zakladatele.
 2. Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je
  1. plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, nejde-li o poskytovatele sociálních služeb, u kterého se registrace podle § 84 nevyžaduje,
  2. plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89,
  3. kvalita poskytovaných sociálních služeb.

§ 98

 1. Postup při provádění inspekce podle tohoto zákona se řídí zákonem o státní kontrole (zákon č. 552/1991 Sb.), není-li dále stanoveno jinak.
 2. Inspekce se provádí vždy v místě poskytování sociálních služeb.
 3. Inspekci v každém jednotlivém případě provádí inspekční tým, který tvoří nejméně 3 členové. Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem kraje nebo při provádění inspekce podle § 97 odst. 1 písm. b) zaměstnancem ministerstva.
 4. Inspektor nesmí být v pracovněprávním ani obdobném vztahu k žádnému z poskytovatelů sociálních služeb v kraji, v němž vykonává inspekci.
 5. V zájmu odborného posouzení věci mohou být k účasti na inspekci přizváni specializovaní odborníci. Přizvaný odborník nesmí být podjatý vůči poskytovateli sociálních služeb, u kterého je prováděna inspekce. Poskytovatel sociálních služeb, u kterého je prováděna inspekce, je povinen umožnit přizvanému odborníkovi, aby se podílel na provádění inspekce.
 6. O výsledku inspekce se pořizuje inspekční zpráva, na kterou se vztahují ustanovení o protokolu podle zákona o státní kontrole.

§ 99

 1. Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami.
 2. Plnění standardů kvality se hodnotí systémem bodů.
 3. Obsah jednotlivých standardů kvality a bodové hodnocení stanoví prováděcí právní předpis. (Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)