DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Omezovací prostředky

 

Míněno postranice u postelí, polohovací křeslo s přivázáním a podobné prostředky sloužící k připevnění seniora, pokud sám nesedí nebo se nepohybuje. Před použitím těchto prostředků je dle zákona vždy zásadní předem určit, že prostředek skutečně prvotně brání pádu nepohyblivého seniora, a teprve následně omezuje jeho pohyb.

 

Toto rozhodnuté musí vždy učinit lékař. Ten také musí písemně použití těchto prostředků doporučit a pečovatelé a ošetřovatelé vždy musí postupovat podle jeho instrukcí.
V pobytových zařízeních musí být toto doporučení uloženo v osobní složce seniora.


Senior musí být dle zákona o lékařově doporučení informován a před použitím takových prostředků musí svým podpisem stvrdit svůj souhlas (či souhlas potvrdí jeho zákonný zástupce).


Pokud senior či zástupce odmítnou takový souhlas vydat, pracovníci příslušné služby musí důkladně vysvětlit možné důsledky takového odmítnutí a vytvořit o tom písemný záznam (tzv. informovaný souhlas) o převzetí odpovědnosti seniora či jeho zákonného zástupce za důsledky, které mohou vyplynout z odmítnutí použití prostředků omezujících pohyb.

 

Postranice u postelí a podobné pomůcky může lékař doporučit v případě, že:

-           omezením seniora je jeho vlastní zdravotní stav (zdvižení postranic jako prevence pádu a následné újmě na zdraví není považováno za prostředek omezení pohybu uživatele),

-           slouží jako bezpečnostní prostředek např. při senior má vlastní obavu z pádu z lůžka, které je schopen si sám zvednout a spustit.

 

Postranice či obdobné pomůcky nesmí být v žádném případě zneužívány např. k udržení zmatené ale pohyblivé osoby na lůžku či připoutané na židli během dne.

Prostředek, který (byť následně) omezuje pohyb seniora, není možné používat jinak než  v režimu stanoveném lékařem, v souladu s právními předpisy a odbornou praxí a v souladu s etickými pravidly.

 

Vždy je třeba u každého seniora postupovat individuálně a ve spolupráci s lékařem hledat co nejméně omezující techniky.

 

Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách:

89  Opatření omezující pohyb osob
(1) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to za dále stanovených podmínek pouze po dobu nezbytně nutnou, která postačuje k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a života jiných fyzických osob.

(2) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je proto povinen podle konkrétní situace nejdříve využít možnosti slovního zklidnění situace a jiné způsoby pro zklidnění situace, například odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba musí být vhodným způsobem informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb.

(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření. Zasáhnout lze nejdříve pomocí fyzických úchopů, poté umístěním osoby do místnosti zřízené k bezpečnému pobytu, popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.

(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce osoby, které jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí.

(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby,
b) datum, čas počátku a místo použití opatření omezujícího pohyb osob a druh tohoto opatření,
c) důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob použila,
e) podání léčivého přípravku jako opatření omezujícího pohyb osoby,
f) datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob,
g) popis bezprostředně předcházející situace před použitím opatření omezujícího pohyb osob, popis průběhu situace při použití tohoto opatření a její zhodnocení a popis bezprostředně následující situace,
h) záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 5,
i) popis případných poranění osob, ke kterým došlo při použití opatření omezujícího pohyb osob,
j) popis způsobu informování osoby podle odstavce 2,
a umožnit nahlížení do této evidence osobě, u níž bylo použito opatření omezující pohyb osob, fyzické osobě, kterou osoba s jejím předchozím souhlasem určí, zákonnému zástupci osoby nebo osobě jí blízké nebo fyzické osobě, které byla nezletilá osoba svěřena rozhodnutím příslušného orgánu do péče, zřizovateli zařízení, lékaři, členům inspekčního týmu při provádění inspekce poskytování sociálních služeb a Veřejnému ochránci práv.

(7) Poskytovatel sociálních služeb, který v průběhu kalendářního pololetí použil opatření omezující pohyb osob, je povinen písemně sdělit registrujícímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí počet osob, u kterých byla tato opatření použita, a četnost jejich použití podle druhů těchto opatření.