DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Registrovaná sociální služba

 

Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 je zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem tohoto zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin. Zákon vymezuje vedle práv a povinností jednotlivců také práva a povinnosti obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů sociálních služeb. V zákoně je také upravena oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech společenských systémech, kde sociální pracovníci působí.

 

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci.

O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (dále jen "registrující orgán").

Podmínkou registrace je podání písemné žádosti o registraci, bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby, zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních služeb,
vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb.

Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby podle tohoto zákona.


Registrující orgán vydá rozhodnutí o registraci, jestliže žadatel prokáže, že splňuje a zavazuje se poskytovat socilání služby v souladu se zákonem 108/2006 o sociálních službách.

 

Poskytovatelé registovaných služeb mají možnost žádat o státní dotace, přičemž při poskytování služeb musí dodržovat finanční limity stanovené zákonem.

Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže poskytovatel sociálních služeb závažně poruší podmínky registrovaných služeb, nesplňuje standardy kvality a k nápravě nedošlo ani na základě uložených opatření při inspekci sociálních služeb, nebo poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace či zneužije prostředky k úhradě za sociální služby.

Registrující orgán kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci. Postup při této kontrole se řídí zákonem o státní kontrole.

Registr poskytovatelů sociálních služeb
Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb (dále jen "registr"), do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci. Registr je veden v listinné a elektronické podobě.


Správcem elektronické podoby registru pro celou Českou republiku je Ministerstvo práce a sociálních věcí. V něm je možné vyhledat, zda je příslušná sociální služba registrovaná, tj. zavázaná poskytovat sociální služby v souladu se zákonem včetně dodržování limit za jejich úhradu a že podléhá inspekcím státní kontroly.

 

Neregistrované služby zpravidla poskytují soukromí provozovatelé a některé nestátní neziskové organizace. Tito poskytovalelé nemají nárok žádat o státní dotace a chovají se komerčně. Jejich služby jsou většinou dražší, v názvech mohou používat i jinou terminologii a nedodržovat limity plateb stanovené zákonem. Na takovou službu se nevztahuje ani státní kontrola kvality služeb a v oblasti stížností neexistuje nadřízený orgán. Uplatňování práv klienta služby je tak složitější a pravidla jsou spíše určována poptávkou.