DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Právní předpisy ze sociální oblasti (ve znění pozdějších předpisů):


Zákony:
Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách.
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení
114/1988 Sb. o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení
582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění
463/1991 Sb. - o životním minimu
482/1991 Sb. - o sociální potřebnosti
117/1995 Sb. - o státní sociální podpoře
48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění
54/1956 Sb. - o nemocenském pojištění zaměstnanců
128/2000 Sb. - o obcích

Vyhlášky:

MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.Obsah standardů kvality sociálních služeb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. – Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku na péči.
MPSV č. 239/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
MPSV č.359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
MPSV č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

 

Další právní předpisy:
Ústavní právo
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod č. 23/1991 Sb.