Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

Motto: Věkem jsme neztratili lidskou důstojnost.

 

Cílová skupina pro pobytovou službu

Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a zároveň nemohou žít v přirozeném domácím prostředí ani za podpory blízkých osob, rodiny a jiných sociálních služeb, a to zejména z důvodů změn svého zdravotního stavu, sociální situace a úrovně soběstačnosti (snížená schopnost zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb, uplatňování práv a oprávněných zájmů apod.).

 

Cílová skupina pro odlehčovací službu

Senioři se sníženou soběstačností, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a kterým stávající péče nemůže být na dobu nepřekračující tři měsíce ze závažných důvodů poskytována.

 

Služby nelze poskytnout lidem:

- kteří nedosáhli důchodového věku;
- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
- kteří akutně trpí infekční nemocí;
- kteří byli diagnostikováni jako bacilonosiči;
- jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (psychózy, Alzheimerova demence)
- prokazatelně závislým na alkoholu, jiných omamných a psychotropních látkách a hracích automatech
- nekomunikujícím česky nebo slovensky

 

Důvodem k neposkytnutí služeb může být plné obsazení kapacity.